Regulamin

Profesjonalne pisanie prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Wszystkie prace napisane przez SuperDyplom.pl można wykorzystać tylko jako wzór do napisania własnej pracy. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa autorskiego oraz art. 270 paragraf 1, art. 272 i art. 273 KK. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie tych materiałów.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Czas realizacji oraz forma i termin płatności ustalane są w momencie podjęcia współpracy i każdorazowo ustalane są indywidualnie.
 2. Ustalony termin realizacji jest terminem prognozowanym. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
 3. Kolejne części pracy przekazywane są Zleceniodawcy po dokonaniu ustalonej wpłaty.
 4. Poprawki wliczone są w cenę pracy i dokonywane są w ciągu 14 lub 30 dni od chwili przekazania przez Serwis materiałów – całości lub rozdziału. Po tym terminie poprawki są płatne. Bezpłatnie realizowane są wyłącznie poprawki merytoryczne.
 5. Każde zlecenie realizowane jest w języku polskim, czcionką 12 Times New Roman, interlinia 1,5, standardowe marginesy oraz przypisy u dołu strony (w formacie: Kowalski J., O Polsce, 2009, s. 11-17.) W przypadku innych wytycznych dotyczących przypisów Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o tym w momencie składania zamówienia.
 6. Materiał realizowany jest na podstawie dostępnych (również wskazanych przez Zleceniodawcę) materiałów książkowych i zasobów internetowych.
 7. Przekazanie przez Zleceniodawcę płatności na rachunek SuperDyplom.pl jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2. Realizacja zlecenia

Realizacja zlecenia przebiega w następujący sposób:

 1. ZAPYTANIE KLIENTA – kontakt za pośrednictwem poczty e-mail (redaktor@superdyplom.pl) bądź poprzez formularz zamówienia. Preferowaną formą wysyłania zamówienia jest formularz zamówienia.
 2. ODPOWIEDŹ SERWISU – po przesłaniu zamówienia redakcja Serwisu sprawdza w czasie do 24 godzin możliwość wykonaniu zamówionej usługi i informuje Zleceniodawcę.
 3. DECYZJA KLIENTA – po otrzymaniu odpowiedzi od naszego zespołu Zleceniodawca w ciągu 24 godzin powinien się do niej ustosunkować, tj. poinformować redakcję Serwisu o decyzji w sprawie zlecenia. Po upływie 24 godzin redakcja Serwisu ma możliwość zmiany postanowień umowy.
 4. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA – na adres e-mail Zleceniodawcy przekazywane jest potwierdzenie przyjęcia realizacji zlecenia, w którym określone zostają szczegóły realizacji zlecenia, termin realizacji oraz dane do wpłaty za całość zlecenia lub jego poszczególne rozdziały.
 5. PRZEKAZANIE DANYCH DO PANELU KLIENTA – w momencie przyjęcia zlecenia przekazujemy Zleceniodawcy dane dostępowe do Panelu Klienta, w którym znajdują się informacje nt zlecenia, oraz system dyskusji, za pomocą którego Zleceniodawca może kontaktować się z redaktorem odpowiedzialnym za realizację zlecenia. Na tym etapie Zleceniodawca może zgłosić chęć otrzymania faktury VAT za zrealizowaną wpłatę. W tym celu należy napisać e-mail na adres faktury@edu-kreacja.pl i podać dane do jej wystawienia oraz numer zlecenia.
 6. WPŁATA ZA ZAMÓWIENIE – Zleceniodawca dokonuje wpłaty za całość lub fragment zlecenia na rachunek bankowy SuperDyplom.pl
 7. PRZEKAZANIE ZAMÓWIONEGO MATERIAŁU –w ustalonym terminie redakcja Serwisu przekaże zamówiony materiał. Będzie on do pobrania w Panelu Klienta w formacie .doc i .pdf.

Jeżeli zamówienie realizowane jest etapami, to dalszy przebieg realizacji zamówienia następuje od punktu 6

 1. Wpłaty za przyjęte zlecenie realizowane są zwykle w formie przedpłaty za całość zamówienia. Opracowania naukowe do 30 stron i/lub w terminie do 14 dni płatne są z góry za całość. Przy dłuższych terminach i większej objętości płatność może być realizowana w formie ratalnej (do maksymalnie 3 równych rat).
 2. Tylko wytyczne przesłane mailem, formularzem zamówienia bądź poprzez Panel Klienta są wiążące dla redakcji Serwisu, a Zleceniodawca ma prawo do nieodpłatnych poprawek, jeśli tych wytycznych nie spełnimy.
 3. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest dopilnować, aby wszystkie dane dotyczące zlecenia umieszczone w Panelu Klienta były zawsze aktualne. W przypadku niedopilnowania tych kwestii reklamacje dotyczące poprawek nie będą uwzględniane.
 4. Zleceniodawca po zapoznaniu się z przesłanymi przez nas materiałami może wnieść swoje zastrzeżenia lub uwagi, zgodnie z którymi poprawiamy opracowanie.
 5. Wraz z przesłanymi materiałami edukacyjnymi Klientowi przekazywane są prawa autorskie majątkowe do tych materiałów pod warunkiem rozliczenia zlecenia w całości. Oznacza to, iż Serwis SuperDyplom.pl nie ma prawa w żaden sposób wykorzystywać przesłanych materiałów w przyszłości.
 6. W przypadku rezygnacji z realizacji usługi Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty 80% ustalonej kwoty w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu jej zgłoszenia (w przypadku rozliczenia ratalnego). Jeżeli wpłata została zrealizowana w formie jednorazowej przedpłaty Zleceniodawcy rezygnującemu z usługi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
 7. W przypadku płatności ratalnej, brak wpłaty w terminie za kolejną część zamówienia skutkuje rozwiązaniem umowy w terminie natychmiastowym. Zleceniodawcy przysługuje prawo zwrotu w wysokości do 10% poniesionych kosztów za materiał jeszcze nie zrealizowany. Zwrot realizowany jest w ciągu 30 dni roboczych na wniosek Zleceniodawcy.
 8. W przypadku opóźnienia wpłaty w ustalonym terminie redakcja serwisu ma prawo przesunąć realizację zlecenia na inny (wolny, niekoniecznie proporcjonalny) termin.

§3. Reklamacje i poprawki

 1. Podstawą do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest przesłanie za pośrednictwem formularza informacji czego reklamacja dotyczy.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że przesłany materiał nie spełnia wszystkich wytycznych określonych w formularzu zamówienia, korespondencji mailowej lub przekazanych poprzez Panel Klienta.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że zlecenie nie jest na odpowiednim poziomie merytorycznym wymaganym dla prac danego poziomu.
 4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest fakt, że przesłany materiał zawiera błędy merytoryczne, które zostały udokumentowane przez Klienta.
 5. Klient ma prawo do bezpłatnych poprawek w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji krótkiego zlecenia – do 30 stron oraz 30 dni – przy zleceniach o objętości powyżej 30 stron.
 6. Po upływie powyższego terminu Serwis SuperDyplom.pl ma prawo odmówienia dokonania poprawek lub naliczenia dodatkowej opłaty za wykonanie poprawek.
 7. W przypadku niemożności poprawienia zamówionego materiału Klient ma prawo żądać częściowej rekompensaty w wysokości do 10% łącznych dokonanych wpłat. Wysokość rekompensaty ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji i odbywa się na wniosek Zleceniodawcy złożony za pomocą formularza zwrotu.

Zasady użytkowania materiałów naukowych

 1. Podjęcie współpracy z naszym serwisem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. Informacje zawarte na naszej stronie oraz w ogłoszeniach, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Materiały przygotowane i udostępniane przez nasz serwis mogą stanowić wyłącznie inspirację do tworzenia samodzielnych opracowań. Maj one charakter wzorcowy, pomocniczy tak jak wszelkie inne prace naukowe dostępne na rynku, np. książki. Dlatego mogą być one wykorzystane wyłącznie zgodnie z prawem.
 2. Osoba zamawiająca materiał naukowy, oświadcza jednocześnie, że będzie go wykorzystywała wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Opracowania wykonane przez nasz serwis nie mogą być przedstawiane na uczelniach jako swoje własne, ponieważ jest to działanie niezgodne z prawem. Nie chcemy i nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie udostępnionych materiałów w sposób sprzeczny z prawem (w rozumieniu artykułu 9 kk). Zasady opisane przez nas są regulowane przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi. Nie jest możliwe przeniesienie niemajątkowych praw autorskich, dlatego zgodna autora na ich przeniesienie jest prawnie bezskuteczna.
 3. Zamawiany materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie i korektę.
 4. Treść przekazywana w korespondencji e mail jest poufna i przeznaczona wyłącznie do wglądu i celów informacyjnych osoby zamawiającej ją. Rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, publikowanie lub powielanie niniejszych wiadomości oraz załączników w nich zawartych, jest zabronione i może być ścigane karnie. Treść korespondencji e mail jest chroniona prawnie i należy ją użytkować zgodnie z art. 272 kodeku karnego oraz przepisami ustawy Prawo autorskie.
 5. Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze, lub niewłaściwe użytkowanie udostępnionych materiałów. Treści przekazywane osobie zamawiającej, stanowią materiał doradczy, poglądowy, pomocniczy i mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w RP.
 6. Zamówiony materiał ma charakter informacyjny, wzorcowy i stanowi jedynie poradę naukową. Materiał ten nie jest pracą dyplomową, ani częścią pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystywany jako element składowy pracy dyplomowej. Nie może być wykorzystany do egzaminu dyplomowego, ani w celu zaliczenia przedmiotu czy też uzyskania tytułu zawodowego. Praca dyplomowa jest bowiem przede wszystkim samodzielnym dziełem naukowym.
 7. Osoba, która wykorzystuje materiał edukacyjny niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania korekt oraz dalszych konsultacji. Może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wykonawca może również zażądać usunięcia skutków naruszenia prawa, a w razie niemożności ich usunięcia, może zażądać odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 100 zł netto za każdą stronę A4.
 8. Przyjmujący zlecenie nie przekazuje praw autorskich do udostępnianego materiału, zachowuje prawo do ich rozpowszechniania i wielokrotnej sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Materiały przekazywane w ramach współpracy są zapisywane w bazie opracowań wykonawcy i mogą podlegać kontroli wszelkich organów zewnętrznych, w dowolnym czasie, zwłaszcza w celu weryfikacji ich właściwego użytkowania.